הוראות כלליות של חוק המכר

חוק המכר, תשכ"ח-1968, מפרט בין היתר מה הם הסכמי מכר וכיצד ניתן לערוך אותם. למרות שהסכמים אלו תקפים בכל התחומים, הם באים לידי ביטוי בעיקר בתחום המקרקעין. הסיבה לכך היא שווי העסקאות הגבוה של מכירה ורכישת דירות. במילים אחרות, בעזרת הסכמים אשר עומדים בהוראות ובתנאים של חוק המכר ניתן לצמצם באופן משמעותי את הסיכון אותו נוטלים הצדדים. העריכה והמימוש של ההסכמים מותנית בנוכחותו של עורך הדין. תפקידו של עורך הדין לנסח את ההסכם כך שיהיה קביל בבית המשפט.


מהו מכר וכיצד יש להתייחס אל הסכם מכר?

ההוראות הכלליות של חוק המכר מגדירות את מהות המכר בתור הקניית נכס תמורת מחיר. בהמשך קובע החוק כי יש לראות חוזה מכר בתור חוזה להספקת נכס שיש להפיקו או לייצרו, אלא אם המזמין קיבל עליו לתת את עיקר החומרים להפקת הנכס או ייצורו. סעיף זה של החוק בא למנוע מצבים של הסכמי מכר בהם המזמין מקבל על עצמו חלק מתהליך ההפקה או הייצור.

הוראות חוק המכר חלות בשינויים המחויבים גם על חליפין ולכן תקפות עבור סוגים רבים של עסקאות. מבחינת תחולה, הוראות החוק נקבעות על מכר של מטלטלין, מקרקעין וזכויות. החוק מכיר בשינויים אותם נדרשים האזרחים לבצע בכל עסקת מכר ומתייחס לכך באופן ספציפי. זו עדות נוספת לחשיבות מעורבותו של עורך דין, המכיר את חוק המכר ויודע כיצד לנסח את סעיפיו השונים. הוראות החוק חלות כאשר אין בדין אחר הוראות מיוחדות לעניין הנדון, וכאשר אין כוונה אחרת המשתמעת מההסכם בין הצדדים. ניסוח זה בא לעזור במצבים בהם שני הצדדים מעוניינים לקיים הסכמים ייחודיים. במילים אחרות, החוק חל על כל העסקאות אך אינו מתנגש עם הוראות העולות מתוך הסכם מיוחד.


קביעת נוהג מקובל

על פי חוק המכר, פרטים של חוזה מכר אשר לא נקבעו בהסכם בין הצדדים יהיו לפי הנוהג שהצדדים להסכם ראו אותו כמקובל בעסקאות קודמות. סעיף זה אמנם לא רלוונטי עבור הסכמי מכר מקרקעין, אולם הוא חלק חשוב בהתנהלות העסקית של גורמים שונים במשק הישראלי. במידה ואין נוהג המקובל על הצדדים בעסקאות קודמות, חוק המכר קובע כי הפרטים יהיו לפי נוהג שצדדים סבירים רואים אותו כחל בעסקאות מאותו סוג.

גם כאן משאיר החוק מרווח גדול לפרשנות ומעביר את נטל הטיפול בהסכמי מכר אל רשותם של עורכי דין או שופטים. אזרחים אשר אינם בקיאים בסעיפי החוק יתקשו לממש אותו או להבין את הוראותיו המיוחדות. יש לערב עורך דין מוקדם ככל האפשר, עוד לפני שלב ניסוח ההסכם או בעת גיבוש זכרון דברים.


הסכם בתום לב

חוק המכר מציין כי צדדים הנזקקים לביטויים או לתניות שנוהגים להשתמש בהם בהליכות סחר יפרשו את אותם ביטויים והתניות בהתאם למשמעות הנודעת להם בסחר הנדון. זהו המשך ישיר של הסעיף הקודם ובעזרת התייחסויות אלו ממשיך החוק את ההתנהלות סביב העיקרון הכללי של הסכמי מכר. לבסוף, החוק אינו מתעלם מהסכמים הנחתמים או מופרים כתוצאה מתום לב. סעיף 6 בפרק ההוראות הכלליות קובע כי יש לקיים חיוב הנובע מחוזה מכר בדרך מקובלת ובתום לב. זהו הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מן החוזה או כל הסכם אחר.

לסיכום, פרק ההוראות הכלליות של חוק המכר עשוי לעזור בעת ניסוח של הסכמי מכר מקרקעין. הסכמים אלו מהווים חלק חשוב ברכישה ומכירה של נכסים ויש לערוך אותם בעזרת עורך דין מומחה.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...