הצדדים המעורבים בחתימת הסכמי מכר

בתחום המקרקעין מומלץ מאוד לערוך הסכמי מכר ולהתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום. ראשית, יש לזכור כי על פי החוק "מכר" הוא תהליך קנייה של נכס לאדם אחר תמורת מחיר. תהליך מכר יכול להיות תקף לגבי רכוש פרטי, מכונית, חפץ, מכשיר או כל סוג אחר של מטלטלין. שנית, חוק המכר, התשכ"ח-1968, קובע במפורש את החיובים העיקריים של המוכר. עליו למסור לקונה את הממכר ולהעביר לו את הבעלות כאשר אותו ממכר נקי מכל שעבוד, עיקול וזכות אחרת של צד שלישי. אך על אף הוראות החוק המגבילות את המוכר ומגנות מבחינה מסוימת על הקונה, יש לא מעט מקרים בהם עסקאות יורדות לטמיון עקב היעדר זכרון דברים או הסכמי מכר שנחתמו בנוכחות עורך דין.


חובות המוכר

חוק המכר מבהיר את הנסיבות בהן המוכר אינו מקיים את חובותיו. כך לדוגמא, אם המוכר מסר לקונה רק חלק מהממכר או כמות קטנה או קטנה מן המוסכם, הוא למעשה מבצע עבירה. גם אם הוא מכר נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם, הוראות חוק המכר עומדות לצד הקונה. נכס שאין בו את האיכות או התכונות הנדרשות לשימושו הרגיל או המסחרי, או למטרה מיוחדת המשתמעת בין הצדדים, אינו יכול להיחשב ממכר תקין. הסכמי מכר מונעים את ההתנהלות סביב ממכרים אלו והופכים את ההתחייבות לקבילה מול בתי המשפט. יתרה על כך, מוכר אינו מקיים את חובתו האזרחית כלפי קונה אם הנכס אינו מתאים לדוגמא שהוצגה בפניו. למעשה, החוק מציין כי נכס שאינו מתאים למה שהוסכם בין הצדדים מפר את התחייבות המוכר כלפי הקונה.


חובות הקונה

גם לקונה יש חיובים הנובעים מתוך החשיבות של חוק המכר. האינטרס לערוך ולגבש הסכמי מכר בנוכחות עורך דין רלוונטי עבור שני הצדדים המעורבים. החיובים העיקריים של הקונה הם לשלם למוכר את המחיר שנקבע ולקבל תמורת כך את הממכר. חלה עליו החובה לבדוק את הנכס עם קבלתו, להודיע למוכר על כל אי התאמה בין הנכס לבין מה שנקבע מראש ולתת למוכר הזדמנות לבדוק את הממכר. הקונה חייב לשלם למוכר את המחיר במועד מסירת הממכר ובמקום עסקו של המוכר, או לחילופין במקום מגוריו. אם הממכר אבד או נתקלקל לפני שהקונה קיבל אותו, הוא משוחרר מחיוביו. סייג יוצא דופן מתקיים בהקשר הזה במידה והממכר אבד או נתקלקל מסיבה שאין המוכר אחראי לה, ורק אם עשה את כל המוטל עליו למסירתו. יש לציין כי על פי חיובי הקונה המופיעים בחוק המכר, הקונה אינו משוחרר מחיוביו במידה והממכר אבד או נתקלקל לאחר שהמוכר מסר אותו למוביל האחראי.


הוראות משותפות עבור המוכר והקונה

החוק מכיר בכך שקונה ומוכר חייבים לקחת על עצמם הוראות משותפות, וזאת מתוקף האינטראקציה המתקיימת ביניהם. חובת המוכר למסור את הממכר וחובת הקונה לשלם את מחירו. אלו חיובים מקבילים, המתקיימים בד בבד וזוכים לתמיכה מוסרית, לויאלית, אזרחית, חברתית והגיונית. בניגוד לחוקים אחרים, הסכמי מכר באו לתת מענה על מצבים בהם המוכר או הקונה לא ממלאים את חובתם הברורה. החוק קובע כי הוצאות מסירת הממכר חלות על המוכר, בעוד הוצאות קבלת הממכר חלות על הקונה. במידה וצד אחד הוציא הוצאות החלות על פי חוק המכר על הצד השני, הוא זכאי להחזרתן בצירוף ריבית. החוק חל גם לגבי מסירה ומכירה של מסמכים המתייחסים לממכר ומהווה נדבך חשוב במערכות יחסים כלכליות ואזרחיות.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...