כל האפשרויות של הליכי פירוק וחיסול חברה

הליך פירוק מרצון בשום פנים אינו מסיר הכרזת "חברה מפרת חוק" ולכן הוא גם לא עוצר הליכי גביה או עיצומים. ההליך הוא חלק חשוב בדיני פירוק חברות, המהווים מערכת דינים שמטרתם עיסוק בסיום חייה של חברה על ידי חלוקת נכסים לזכאים וחיסולה כאישיות משפטית נפרדת. ההליך באה לתת מענה על צרכים רבים והוא בין היתר משמש לפירוק הקשר בין החברה לבין חבריה, ואף בין החברים לבין עצמם. במידה ולצורך פירוק מרצון תבקש החברה לבצע פעולה מבין הפעולות המסורבות עקב ההכרזה עליה כמפרת חוק, ניתן לבחון האם יש מקום לתת הסכמה פרטנית הדרושה לצורך המשך הליך הפירוק. יחד עם זאת, על מנת לבצע את הפעולה ולבקש את ההסכמה יש צורך בהגשת בקשה מנומקת ונתמכת במסמכים, אסמכתאות, אישורים וכיו"ב.


המסלול הראשון: הליך פירוק במסלול המקוצר

בסופו של הליך פירוק מרצון החברה מסיימת את פעילותה ומוכרזת כמחוסלת. כפי שצוין, לאחר פירוק חברה היא חודלת מלהתקיים כישות משפטית ולכך יש משמעויות רבות. קיימים שני מסלולים בהם ניתן לבצע הליך פירוק. אפשרות אחת נקראת "הליך פירוק במסלול המקוצר" והיא מורכבת משני שלבים בלבד. זהו הליך המיועד לחברות יחיד בלבד ומומלץ לאלו שיש בבעלותן מעט מאוד נכסים או התחייבויות. תנאי נוסף הוא יכולתה של החברה לבצע מימוש של כל הנכסים ולסלק את כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים בלבד. מסלול זה אידיאלי עבור חברה שיש בה בעל מניות אחד אנוש ולא תאגיד, המכהן גם כדירקטור היחיד.


המסלול השני: הליך פירוק במסלול הרגיל

האפשרות השניה לבצע פירוק חברה היא "הליך פירוק במסלול הרגיל". זהו הליך המתבצע בשלושה שלבים, וזאת בהתאם למועדים ולהנחיות הקבועות בחוק. בכל שלב יש להמציא מסמכים אותם ניתן להשיג דרך אתר משרד המשפטים או באמצעות פנייה אל עורך דין. הליך פירוק חברה במסלול הרגיל מיועד לכל חברה המסוגלת לשלם את חובותיה תוך 12 חודשים. באופן כללי, השלבים הם מילוי תצהיר כושר פירעון מקורי, זימון אסיפה כללית של החברה וסילוק כל ההתחייבות תוך הכנת דו"ח סופי של מפרק. חשוב לציין כי אלו נקודות המפתח בכל שלב, המורכב מסעיפים נוספים אליהם יש להתייחס באופן פרטני.


פירוק חברה ללא כושר פרעון

ניתן לבצע הליכי פירוק מרצון גם בחברה ללא כושר פרעון. במצב כזה על החברה ליזום פירוק מרצון על ידי נושים. כושר פרעון מציין את היכולת של החברה לפרוע את כל התחייבותיה, לרבות הסרת שעבודים מנכסים, ולממש את כל נכסיה בפרק הזמן שנקבע לכך. בהליך פירוק חברה ללא כושר פרעון הנושים שולטים בהליך הפירוק, ולא בעלי החברה. הנושים מחליטים מי יהיה המפרק ויש להם גם את היכולת למנות ועדת ביקורת. השלב הראשון של הליך פירוק חברה על ידי נושים שונה מהמסלול הרגיל. על החברה לזמן אסיפה כללית של בעלי מניות. לאחר מכן עליה לזמן אסיפת נושים לאותו מועד ולשלוח את ההזמנות בדואר, כאשר בנוסף תפורסם הודעה על כך ברשומות ובעיתון המקומי הנפוץ. על הדירקטורים להגיש לאסיפת הנושים דו"ח מלא על מצב עסקי החברה ולבסוף הנושים ובעלי המניות מציעים מועמד למינוי כמפרק. במידה והם מציעים מועמד שונה יש להכריז על המועמד בו בחרו הנושים בתור המפק, אך במידה והנושים לא הציעו אף מועמד יש לבחור מפרק מטעם החברה. במידה ויש גורם המתנגד למינוי הוא יכול לפנות אל בית המשפט ולהציג את טענותיו.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...