שלבים בהליך פירוק מרצון במסלול המקוצר

הליך פירוק חברה במסלול המקוצר מיועד לחברות יחיד בהן יש בעל מניות אחד המכהן גם כדירקטור היחיד. בעל המניות חייב להיות אנוש ולא תאגיד, כאשר על כל פנים ההליך מומלץ עבור חברות שבבעלותן מעט נכסים או התחייבויות. מצד שני, מן הראוי לציין כי התנאי לביצוע הליך פירוק חברה במסלול המקוצר הוא יכולת של החברה לממש את כל נכסיה ולסלק את כל התחייבותיה תוך תקופה קצרה יחסית של 4-6 חודשים.


השלב הראשון של הליך הפירוק

כל הליכי פירוק חברה דורשים מילוי טפסים ועמידה בדרישות בירוקרטיות של משרד המשפטים. הטופס הראשון בהליך פירוק מקוצר כולל שתי בקשות שונות, לכן כדאי לעקוב היטב אחר ההנחיות. על המפרק למלא בקשה לפרסום מודעה בדבר פירוק מרצון של חברת יחיד ולצרף את שני העתקי המודעה חתומים במקור, וקבלה על תשלום אגרת הפרסום. המודעה על פירוק מרצון של חברת יחיד כוללת מלבד ההודעה על הפירוק גם הודעה על כינוס אסיפה סופית. את הבקשה לפרסום מודעה יש לשלוח אל מחלקת רשומות במשרד המשפטים 7 ימים לכל היותר לאחר החתימה על תצהיר כושר פרעון.

ההודעה הבאה אותה נדרש המפרק לשלוח מיועדת אל יחידת רשם החברות ברשות התאגידים. זהו טופס הנמצא בעמוד הראשון של המסמך המלווה הליך פירוק מרצון במסלול המקוצר. הודעה זו כוללת תצהיר כושר פרעון ובה יש להקפיד על פרטים רבים כגון תאריך, שם החברה, מספר ח"פ של החברה, שם ומספר תעודת זהות של בעל המניות, הודעה על זהות המפרק, חתימת המבקש שהוא בעל המניות או הדירקטור ורישום פרטי המפרק. לאחר הפרסום ברשומות יש לצרף אל ההודעה על פירוק חברה מרצון צילום של פרסום ההודעה ברשומות ואישור דואר על משלוח ההודעה לפרסום ברשומות. השלב הראשון מסתיים עם שליחת הודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד ותצהיר כושר פרעון אל יחידת רשם החברות ברשות התאגידים.


השלב השני של הליך הפירוק

אישור מרשם החברות מאפשר מעבר לשלב השני של הליך הפירוק המקוצר. כאן יש למלא טופס שלב שני הכולל דו"ח מפרק על סיום פירוק מרצון, כמו גם בקשה לפטור מאגרה. הודעה זו מיועדת גם היא למשלוח אל יחידת רשם החברות ברשות התאגידים. בסעיף 1 של הטופס צריך המפרק לציין את מועד כינוס האסיפה הסופית במועד שנקבע עליו בפרסום ברשומות. בסעיפים הבאים על המפרק לציין כי לחברה לא נותרו נכסים, התחייבויות או חובות, אך במידת הצורך הוא יכול להוסיף כיצד התחייבויות אלו סולקו. את הסעיף השני ואת הסעיף השלישי אין חובה למלא, משום שהם מיועדים לצורך הבקשה לפטור. מי שמעוניין למלא אותם ולהגיש את הבקשה צריך לצרף שני אישורים מרשות המיסים: אישור מקורי מאגף מס הכנסה המעיד כי החברה לא פתחה תיק, ואישור מקורי מטעם אגף מס ערך מוסף המעיד כי החברה לא נרשמה כחייבת במס. לחילופין, מבקש הפטור יכול למלא אישור מטעם רואה חשבון המבקר של החברה.

בסעיף 5 המפרק ממלא פרטים אחרונים ומקפיד על ציון שם, מען, מספר תעודת זהות, טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני. עליו לחתום בתחתית הטופס ולשלוח את ההודעה על פירוק חברה מרצון לחברת יחיד ותצהיר כושר פרעון אל יחידת רשם החברות ברשות התאגידים. לאחר השלב הזה צריכים כל הגורמים להמתין לאישור מאת רשם החברות. לסיכום, הליך פירוק מקוצר כולל אמנם שני שלבים בלבד אך מומלץ להתייעץ לגביו עם עורך דין.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...