שלבים בהליך פירוק מרצון במסלול הרגיל

הליך פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל מיועד לכל חברה אשר מסוגלת לשלם את כל חובותיה תוך 12 חודשים. בעל מניות יחידי בחברה יכול להשתמש בהליך המקוצר ולהימנע מהמסלול הרגיל, הכולל שלושה שלבים בהתאם למועדים המצוינים בחוק. בכל שלב של פירוק חברה מרצון במסלול הרגיל ובמסלול המקוצר יש להמציא את סוגי המסמכים הנדרשים על ידי משרד המשפטים.


השלב הראשון של הליך הפירוק

חברה המעוניינת לגשת לפירוק מרצון צריכה קודם כל למלא תצהיר כושר פרעון. בתצהיר הזה חותמים כל הדירקטורים או רובם על כך כי בדקו היטב את מצב עסקי החברה והגיעו להסכמה כי יש בידיהם לשלם את חובותיהם תוך 12 חודשים לאחר תחילת הפירוק. את תצהיר כושר הפרעון יש לשלוח אל יחידת רשת החברות ברשות התאגידים, כאשר בשלב הזה ולאחר בדיקה ישלח בחזרה רשם החברות מכתב אישור.


השלב השני של הליך הפירוק

עם קבלתה אישור של רשם החברות יכולה החברה להמשיך אל השלב השני של המסלול הרגיל. על החברה לזמן אסיפה כללית לצורך קבלת החלטות בדבר הפירוק מרצון ומינוי מפרק. אסיפה זו חייבת להתקיים תוך 3 חודשים מיום קבלת התצהיר ברשם החברות. את התאריך ניתן לדעת לפי חותמת "נתקבל" המופיעה על המסמך. עם זאת, מומלץ לא לקיים את האסיפה כל עוד לא ניתן אישור של רשם החברות על תקינות תצהיר כושר הפרעון שהופיע בשלב הראשון.

בתום האסיפה יש לשלוח אל מחלקת רשומות במשרד המשפטים את שתי ההחלטות – בדבר הפירוק מרצון ומינוי המפרק – בתוך 7 ימים לכל היותר. ההודעה לרשומות חייבת להיות מודפסת במלואה, ללא ציון פרטים בכתב יד מלבד חתימה. כדאי להקפיד על ההוראות הללו משום שמחלקת הרשומות במשרד המשפטים רשאית לדחות הודעה שאינה מודפסת כהלכה. לאחר הפרסום ברשומות חשוב לשמור העתק וזאת לצרכי השלב השלישי, שיגיע בהמשך.

מלבד פרסום רשומות על שתי ההחלטות שקיבלה האסיפה, צריכה החברה לשלוח אל יחידת רשם החברות ברשות התאגידים הודעה מקורית מטעם המפרק על מינויו. את ההודעה הזו יש לשלוח תוך 21 ימים לכל היותר לאחר האסיפה הכללית. בהודעה על מינוי המפרק יש לציין את שמו, מספר תעודת הזהות, כתובת, שם החברה ומספר ח"פ, כמו גם את מועד כניסת המינוי כמפרק לתוקף.


השלב השלישי של הליך הפירוק

אישור רשם החברות מקנה את הזכות לעבור אל השלב השלישי והאחרון של הליך פירוק חברות במסלול הרגיל. ראשית, על המפרק לפעול בהקדם למימוש נכסי החברה ולסלק את כל התחייבותיה. לאחר מכן הוא צריך להכין דוח סופי, לציין את פרטיו ואת פרטי החברה ולחתום. שנית, על המפרק לזמן אסיפה כללית סופית של החברה וזאת לצורך הצגת דו"ח הפירוק הסופי וקבלת אישור. יש לשלוח אל מחלקת רשומות במשרד המשפטים את ההודעה על זימון האסיפה, כחודשיים מראש לפני המועד שנקבע. על ההודעה לרשומות להיות מודפסת במלואה וללא כתב יד למעט החתימה.

במקביל, יש לשלוח אל יחידת רשם החברות ברשות התאגידים הודעה על אישור דו"ח המפרק על ידי האסיפה הכללית, בציון המועד בו התכנסה. לחילופין ניתן גם להמציא את פרוטוקול האסיפה שבו יצוין תאריך הכינוס. אל ההודעה אל רשם החברות ברשות התאגידים יש לצרף צילום משני הפרסומים ברשומות, בדבר מינוי המפרק ובדבר מועד כינוס האסיפה הכללית, ובקשה לפטור מאגרת חובה שנתית. לבסוף על החברה להמתין לקבלת אישור של רשם החברות או להוראות השלמה ותיקון לפי הצורך.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...