שיקולים ודילמות בהליכי פשיטת רגל

הליכי חדלות פרעון החלים על חייבים שהם יחידים נקראים פשיטת רגל. יש לציין כי קיימים יתרונות וחסרונות עבור כל אחד מהצדדים המעורבים. החייב יכול לקבל הפטר בגין חלק מחובותיו ולפתוח דף חדש מבחינה כלכלית, בעוד הנושא מקבל לרשותו את החוב או חלק ממנו. שנית, ההליך יכול להיפתח כתוצאה מבקשה של החייב או של הנושה וברוב המקרים הוא נפתח לאחר דרישה של החייב בעצמו. יחד עם זאת, ישנם שיקולים לביטול הליך פשיטת רגל שננקט לבקשת החייב.


כיצד מוגדר תום לב?

חייב צריך לנהוג בתום לב כתנאי להכרזתו כפושט רגל. חובה זו מוטלת עליו בשתי תקופות שונות: התקופה הקודמת להליכים והתקופה המאוחרת לאחר פתיחת הליכי הכינוס. הדרישה לתום לב חיונית מבחינת המחוקק ובאה למנוע מצב בו חייבים מתחמקים מחובותיהם ללא עילה מספקת. במידה והחייב אינו מוכיח תום לב באחת התקופות, עשוי בית המשפט לשלול מתן הכרזה עליו כפושט רגל. הוראה זו חלה בפרט אם חובות החייב נוצרו בדרך שיש בה פגיעה מהותית בתקנת הציבור.

על מנת שחייב ייחשב תם לב עליו להישמר מביצוע עבירות על החוק ובעיקר מעבירות המופנות כלפי נושיו. גם הימנעות שיטתית מביצוע פסק דין עשויה לעמוד לרעתו ולמנוע ממנו את זכות ההכרזה כפושט רגל. דין דומה קיים במקרה בו מתברר כי חובו של חייב נצבר תוך ביצוע פעולות תרמית והונאה, או במהלך ניהול עסקי זנות. במילים אחרות, חב שאינו תם לב אינו זכאי לשמיטת חובותיו בהליך פשיטת רגל.


מהן אפשרויות התעסוקה של החייב?

שאלה אחרת המתעוררת כתוצאה מהכרזה על חייב כפושט רגל היא אפשרויות התעסוקה שלו. בית המשפט מצפה מחייב המצוי בהליכים כלכליים לאתר מקור הכנסה. הדרישה נובעת מהצורך בשיקום כלכלי ולשם פרעון חובותיו. בפועל, יכולת ההשתכרות של החייב משמשת פקטור מרכזי באופן בו נקבע התשלום החודשי המושת עליו.

חייב רשאי לפעול כעובד שכיר ואף כעוסק מורשה, כל עוד הוא מוכיח כי היקפי ההכנסות מצדיקים זאת ויש בהם כדי לסייע בפרעון החובות. על העובד לצרף אסמכתא אודות הכנסתו אשר יכולה לבוא לידי ביטוי בתלוש שכר, או בהעתקי הדוחות הנשלחים לרשויות המס. מלבד האסמכתא עליו לשלוח דו"ח חודשי על הכנסות והוצאות. מנגד, החוק אינו מתיר לחייב לייסד תאגיד או להיות בעל עניין בתאגיד אלא אם כן קיבל אישור לכך מבית המשפט או מהנאמן.


מה קורה בין צו הכינוס להכרזה?

ישנו פרק זמן של שישה חודשים בין מתן צו הכינוס לבין המועד שנקבע לדיון בבקשת פשיטת רגל. בפרק הזמן הזה רשאי הכונס הרשמי לכנס אסיפת נושים. מטרת האסיפה הזו היא לגרום לנושים להביע את עמדתם לגבי המשך התהליך, או דרך הטיפול הראויה בנכסי החייב לרבות בסוגיית מינוי הנאמן. במידה והחייב מציע פשרה או הסדר אמורים הנושים לשקול באסיפתם האם לקבל זאת.

במהלך התקופה שבין צו כינוס להכרזת פשיטת רגל מקיים הכונס הרשמי, או המנהל המיוחד, חקירה בעניינו של החייב. תוצאות חקירה זו צפויות להיות מוגשות לבית המשפט לצורך גיבוש חוות דעת. לצורך החקירה רשאי הכונס הרשמי או המנהל המיוחד לזמן את החייב כדי לחקור אותו בדבר עסקיו וחובותיו. עוד מוסמך הכונס הרשמי או המנהל המיוחד לדרוש מידע הנוגע לעניינו של החייב מכל אדם שיש יסוד להניח כי המידע נמצא ברשותו. מנגד, חייב אשר מרגיש כי הכונס או המנהל המיוחד פוגעים בזכויותיו רשאי לפנות אל עורך דין.


שם מלא:

טלפון:

אימייל:

פנייה בנושא...